بهترين آزمون تست آي کيو IQ TEST

شايد هيچ وقت به دقت اين بازي و آزمون ، آي کيو و بهره هوشي تان را مورد سنجش قرار نداده باشيد. تست بسيار جالب که مورد سنجش بسياري از مراکز سنجش آي کيو افراد. شما بايد حداکثر در مدت 40 دقيقه به 39 سوال اين آزمون پاسخ بديد و در پايان نمره شما در اين آزمون اعلام مي شود.

ليست بازيهاي هيجاني و مهيج