بازي تست حافظه

توضيحات: فکر مي کنيد حافظه کوتاه مدتتان در چه سطحي است؟ اين يکي از بهترين آزمون ها براي تخمين عملکرد حافظه شما يا تست حافظه ميباشد. دستورالعمل: بايد دقت کنيد و به ذهن بسپاريد که کداميک از خانه ها رنگي و هر کدام چند بار روشن ميشود و بلافاصله شما هم بايد به همان ترتيب و با کليک موس بر روي خانه هايي که روشن شده اند ، آنها را روشن نماييد.اگر اشتباها خاته اي را روشن کنيد خواهيد باخت

ليست بازيهاي هيجاني و مهيج